תקנון אתר 'פרסונליס'

 1. הוראות כלליות:
 • 1. אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של חברת "פרסונליס ישראל בע"מ", ח.פ 516163284 (להלן: "פרסונליס" ו/או "החברה"), וניתן באמצעותו לקבל מידע, להפיק הצעות מחיר, לקרוא מאמרים, לצפות בסרטונים, לקרוא אודות החברה ופעילותה ועוד.
 • 2. כל שימוש באתר מהווה הסכמה לנהוג בכפוף לתקנון זה, אנא קראו את התקנון בעיון.
 • 3. התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים כאחד.
 1. ביצוע וביטול פעולות:
 • 1. 'פרסונליס' מאפשרת באמצעות אתר זה לצפות במידע רב, מאמרים, סרטים, כתבות ועוד וכן לקבל מידע אודות העסקאות השונות אותן מציעה החברה, להפיק הצעות מחיר, וללמוד אודות החברה ופעילותה בדרך קלה, נוחה ומהירה.
 • 2. מבצע פעולה באתר רשאי לפנות לחברה בבקשה לשינוי פרטי החיוב ו/או לביטול הפעולה. ניתן לבטל את הפעולה בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון, במייל או בוצעה באתר האינטרנט.
 • 3. החברה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי.
 • 4. ביטולים יעשו על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 • 5. האתר מאובטח לפי דרישת חברות האשראי – תקן PCI.
 • 6. במידה והפעולה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל על כך מבצע הפעולה הודעה מתאימה, על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר עם משרדי החברה בטלפון: **********.
 1. הגבלת אחריות:
 • 1. חברת 'פרסונליס' לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • 2. המידע והתכנים המפורסמים באתר זה נועדו, בין היתר, להביא לידיעת הגולש והמשתמש באתר אינפורמציה על פעולותיה של החברה, וכן על מהות והיקף השירותים שהיא מעמידה לרשות הציבור הרחב.
 • 3. החברה והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או, עקיף ו/או נסיבתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה או בעקבות הגלישה והשימוש באתר זה.
 • 4. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך להקל על הגולש ואין החברה או מי מטעמה נושאים או יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי הנובע או הנגרם לגולש כתוצאה מפניית הגולש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע או המוצע בהם.
 1. התחייבות לפרטיות:
 • 1. החברה תהיה רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.
 • 2. החברה מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש באתר החברה ולא לעשות בו כל שימוש לצורכיה, כאמור לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב בפניה בדוא"ל לכתובת: ****
 • 3. החברה לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 • 4. 'פרסונליס' אינה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע מהחברה לחלוק מידע כאמור ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין.
 1. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו ו/או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה יובאו להכרעה בבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז ירושלים.
 2. אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר אינטרנט זה.